Η επιχείρηση Τ. Γιαννούλης, με διακριτικό τίτλο "TIMER", δραστηρι-
οποιείται από το 1976 στο χώρο της βιομηχανίας (μηχανολογικά έργα)
και ως επί το πλείστον σε καινοτόμες εφαρμογές, για λογαριασμό εταιρειών όπως:
ΕΛΕΝΙΤ, ΑΕΤΕΧ-ΕΒΙΜ,
SOPARFIN , CWS INTERNATIONAL.

Από το 1982 εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της Πληροφορικής με ολοκλη-ρωμένες λύσεις software & hardware και καινοτόμες πολυμεσικές εφαρμογές.

Τα πρωτοποριακά αυτά συστήματα, απευθύνονται τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο, όσο και στο χώρο της βιομηχανίας και λειτουργούν σε σύγχρονες πλατφόρμες εργασίας.