Τεχνική Υποστήριξη SW & HW               

-Επισκευές Η/Υ , Notebooks και περιφερειακών

-Αποκατάσταση Αρχείων & Συστήματος
παναφορά διεγραμμένων ή κατεστραμμένων αρχείων από HDs,
Memory cards, Flash disks)

-Back up & Format σκληρών δίσκων

-Εγκατάσταση Software και drivers

-Παραμετροποιήσεις εφαρμογών

-Τηλεφωνικές οδηγίες και καθοδήγηση για την αποκατάσταση σφαλμάτων του συστήματος

-Παροχή βοήθειας για εκτέλεση λειτουργιών στα προγράμματα της Microsoft (Οutlook, Word, Excel, FrontPage, Access)